LYRICS : Bisa Kdei – Samina ft Obrafour

LYRICS : Bisa Kdei - Samini ft Obrafour

Artiste : Bisa Kdei ft Obrafour
Song Lyrics : Samina

   INTRO
Rap Sofour
Bisa Kdei Kdei ah ei ah ei

   VERSE 1 (BISA KDEI)
S3 ahyewo
ma nfa med) ansie wo a nka wa s3e no
akano s3 ahyewo mene me hemaa y3n tam ntete da
ofiri bi mu na wabeduru mu wo hw3
s3 mete na koma a 3b3 s3 meaa s3
wo nya a nka womp3 the way
i love am menfa ne do b) sha
na mo a mote ad)fo) akoma no
mo a mo daadaa ebi s3 mod) )mo ah
wo taa dware a 3y3 a to wanum wae
s3 wo nya baako ah tena hoo waaa waaa

   CHORUS (Bisa Kdei)
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wosa a may3 d3n ni a
wony3 samina
m3gyegye woso ama wod) atwa me kolii
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wod) atwa ahura ahy3 me 3e
wony3 samina
m3gye gye woso ama )d) apuno wo yie

   RAP (Obrafour)
Med) mpasuaso na waba yi
)d) yewu wo ni haw
makoma no mabie ne kwan mu
manya maba nahoba yi
3ns3s3 wobu as3u
mede wo b3tina abakai mu
mey3 wod) new convert
wasesa me nti ma when
woni contest
magye w’atum asi no pi
from the onset
)d) dada a w’ahunu nyinaa
3y3 concert tie
m3 mma )d) ngye n’akoma mu akyingye3 da
dums) yi mu me mma wo kanea nnum da
y3se wo hu anomaa totoa
wod) nfofoo meboa pa menn) nwie da
ma pagya m’ani akyer3 )soro nokor3 mu
m3d) wo daa … m3d) wo daa
nti nya anidaso) na kura wo gyedie mu
aber3 nyinaa
and you will find out my love
makoma nyinaa mede b3b) af)re3 ama wo
thats how much you mean to me

   VERSE 2 (Bisa Kdei)
Yeeeeeii Yeeeiii
woy3 me hemaa menfa wo nni agor)
koraa med) ei oooh oh oooh
)d) me daase
m3 hw3 wo tes3 ne3 ya wo wo fofor) no
na m3ma wasere w) wo tiri mu
wote mi din a wanisuo aba anigye3 mu
m3y3 wo mpa 3y3 a da meso daa
woho banb) nti metwere wo ho dada
makoma mu )p3 me na ny3 me kafa
obi a )b3gyegye wo bia p3 me ntokwa
egya nie papa nie ma me mm) wo mu 3e
na y3nma )d) nso
mese mafeefeefeefee mani ase
me kanea no da woso saa
doodoo mu a menhyia woso baa
me nsroma wapie ama me
mese wo tae dware a 3y3 a te wanim ah
s3 wo nya baako ah tena hoo waaa waaa

   CHORUS (Bisa Kdei)
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wosa a may3 d3n ni a
wony3 samina
m3gyegye woso ama wod) atwa me kolii
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wod) atwa ahura ahy3 me 3e
wony3 samina
m3gye gye woso ama )d) apuno wo yie

   HOOK (Bisa Kdei)
Fa mirika b3s) me mu 3e
woy3 me nsroma wohyer3n me so daa
tie nnwom no ma volume 3e
na wei y3 )d) nnwom mede ma me d) eii
Fa mirika b3s) me mu 3e
woy3 me nsroma wohyer3n me so daa da
ma volume 3e 3e 3e
na mede ma med) eiiii ah

   CHORUS (Bisa Kdei)
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wosa a may3 d3n ni a
wony3 samina
m3gyegye woso ama wod) atwa me kolii
wontes3 samina
memposa wo koraa
na wod) atwa ahura ahy3 me 3e
wony3 samina    bisa kdei samina ft obrafour

SOURCE : www.LyricsInGh.com

DO GIVE US CREDITS WHEN THIS CONTENT IS COPIED.WE WILL BE VERY GRATEFUL IF YOU DO.

Hope you did not miss these lyrics too…..

LYRICS : Shatta Wale – Long Time
LYRICS : Dobble – Christy
LYRICS : Shatta Wale – Baby (Chop Kiss)
LYRICS : EL – koko